Hỗ trợ hội viên thành công IPO

Coaching, Mentoring, Incubation, Networking, Technology Update,...

Ipo

Được giới thiệu các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo

Freemium, Subscription, On Demand, Peer to Peer, Marketplace, Gig, Sharing Economy...

Tăng trưởng và tăng trưởng đột phá

Được đào tạo kiến thức về IPO hàng tuần

Business Model Canvas, Management, CXO, Finance,...

Kiến thức để lên IPO

Được gọi vốn đến thành viên, nhà đầu tư cá nhân & quỹ đầu tư

Showcase your project and look for Co-Founders, Angel investors, Ventures Capital

 

Đăng ký - 

Ptiching gọi vốn

và tạo ra các cơ hội kinh doanh, hợp tác

Referrals, Cross selling, co-invest, crowdfunding, ...

Cơ hội kinh doanh giữa các thành viên
 

Mời bạn tham gia sinh hoạt hàng tuần của CLB 

Coaching, Mentoring, Incubation, Networking, Technology Update,...

 

Đăng ký - 

Mời quý doanh nhân tham gia clb